Toodang - WINDOWS AND DOORS

WINDOWS AND DOORS Kiiresti kuivav veeslahustuv alküüdemail (poolmatt)

Teave

 • Toodet võib toonida
 • Toode on kasutatav sisetöödeks
 • Vesidispersioonvärvid
 • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
 • Toode on kasutatav välistöödeks
 • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
 • Pealekandmine pulverisaatori abil
 • Pealekandmine pintsliga
 • Pealekandmine rulli abil
 • Kuivamisaeg 6 tundi
 • Värvi pakend 0.9 l, 2.7 l
 • Värvikulu 7÷10 m²/l

Kiiresti  kuivav veeslahustuv alküüdemail Windows and Doors. Ettenähtud puidust ja krunditud metallpindade värvimiseks. Baas А, võib kasutada nii valget kui heledaks toonitud värvi; baas С toonitakse tumedaks.

KASUTAMINE:

Välistingimustes ekspluateeritavaid puitpindasid on soovitatav eelnevalt kruntida värvitu puidukaitsevahendiga TEKSTURDEKOR.  Enne kasutamist segatakse email hoolikalt läbi ning vajaduse korral vedeldatakse tööks vajaliku viskoossuse saavutamiseks veega. Email kantakse peale 1-2 kihis pintsliga, rulliga, pulverisaatoriga või õhuvaba pihustusseadme abil (düüsi diameeter  0,011²- 0,017²) õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +10°С ning suhtelise õhuniiskuse korral mitte üle 70%. Iga kihi kuivamisaeg temperatuuril +20°С moodustab 6 tundi, temperatuuril +10°С – 8 tundi. Kihtide pealekandmise ajaline intervall moodustab temperatuuri +20°С korral mitte alla 8 tunni, temperatuuril +10°С – mitte alla 12 tunni. Emailikulu ühele kihile moodustab 7-10 m2/L. Töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett. Hoida tihedalt suletud taaras temperatuuril +5°С kuni +30°С.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.  Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.  Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab  5-kloro-2-metüül-2H-izotiazol-3-oon [EK Nr 247-500-7] ja 2-metüül- 2H-isotiasool- 3-oon [EK Nr 220-239-6] (3: 1), neodekaanhappe  koobalt soola ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. А/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 129 g/l LOÜ.

Olete tellinud uudiskirja.