Sisetöödeks - RADIATOR

RADIATOR Vesialuseline alküüdemail radiaatorite värvimiseks

Teave

  • Toodet võib toonida
  • Toode on kasutatav sisetöödeks
  • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Pealekandmine pulverisaatori abil
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 6 tundi
  • Värvi pakend 0.9 l, 0.45 l
  • Värvikulu 7÷10 m²/l

Vesialuseline alküüdemail on mõeldud nii uute kui ka varem alküüdvärvidega  värvitud malmist, terasest ja alumiiniumist radiaatorite värvimiseks. See moodustab valguskindla poolmattkatte, mida saab kasutada temperatuuril kuni 100ºС. Alust A saab kasutada valge emailina või toonituna heledates toonides.

KASUTAMINE:

Terase- ja malmpindade eelnevaks kruntimiseks kasutatakse kruntvärve GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER või RIATOP PRIMER. Alumiiniumpindade värvimisel tuleb kasutada kruntvärvi NEOSPRINT PRIMER või VL-02. Uute pindade värvimisel on vajalik pinna eelnev puhastamine roostest ja muust saastest. Varem värvitud pindade viimistlemisel eemaldatakse halvasti püsiv vana värv, samuti puhastatakse roostejälgedest ja mitmesugusest saastest. Enne kasutamist segatakse emaili põhjalikult ja vajadusel lahjendatakse veega tööviskoossuseni. Email kantakse pintsli, rulli või pihustiga puhastele kuivadele pindadele 1–2 kihina. Õhutemperatuur ei tohiks olla madalam kui +10 ºС ja värvitava radiaatori temperatuur – mitte üle +50 ºС. Suhteline õhuniiskus – mitte üle 85%. Emaili kuivamisaeg temperatuuril +20 ºС on 6 tundi. Kahekihilise katte pealekandmisel on kihtidevahelise kuivamise aeg temperatuuril +20 ºС vähemalt 10 tundi. Sõltuvalt pinna kvaliteedist ja kihi paksusest on emaili kulu vahemikus 7 kuni 10 m²/l iga kihi kohta. Tööriistade pesemiseks kasutatakse vett. Hoida hästi ventileeritavas kohas tihedalt suletud anumas temperatuuril +5 ºС kuni +30 ºС.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.  Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.  Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab  5-kloro-2-metüül-2H-izotiazol-3-oon [EK Nr 247-500-7] ja 2-metüül- 2H-isotiasool- 3-oon [EK Nr 220-239-6] (3: 1), neodekaanhappe  koobalt soola ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. А/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 129 g/l LOÜ.

Olete tellinud uudiskirja.