Produkcija - WINDOWS AND DOORS

WINDOWS AND DOORS Greitai džiūstantys vandeniu skiedžiamas alkido emalis (pusiau matinis)

Informacija

 • Gaminį galima spalvinti
 • Gaminys skirtas vidaus darbams
 • Vandens dispersiniai dažai
 • Gaminį laikyti aukštesnėje nei +5°С temperatūroje
 • Gaminys skirtas lauko darbams
 • Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
 • Galima purkšti beoriu purkštuvu
 • Galima dažyti teptuku
 • Galima dažyti voleliu
 • Džiūvimo trukmė 6 val.
 • Pakuotė 0.9 l, 2.7 l
 • Sunaudojimas 7÷10 m²/l

Greitai džiūstantys vandeniu skiedžiamas alkido emalis Windows and Doors. Emalis skirtas medinių ir gruntuotų metalinių paviršių dažymui. Baltą bazę A galima naudoti betarpiškai arba šviesiai tonuoti. Bazė C tonuojama tamsiais tonais.

NAUDOJIMAS:

Medinius paviršius, kuriuos veikia atmosferos pokyčiai, pirmiausia reikia gruntuoti bespalviais, medinius paviršius apsaugančiais dažais TEKSTURDEKOR. Prieš naudodami emalį, jį gerai išmaišykite ir prireikus iki darbinio klampumo atskieskite vandeniu. Emalį dviem sluoksniais užtepkite teptuku, voleliu, oriniu arba beoriu purkštuvu (purkštuko skersmuo 0,28 – 0,43 mm (0,011²¸0,017²). Dirbkite, kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip +10°С, o santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 70%. Esant +20°C temperatūrai, kiekvienas sluoksnis džiūna 6 valandas, o esant +10°C – 8 valandas. Prieš dažydami kitu sluoksniu, esant +20°С temperatūrai, palaukite ne mažiau kaip 8 valandas, o esant +10°С temperatūrai – ne mažiau kaip 12 valandos. Dažų sąnaudos tepant vieną sluoksnį: 7-10 m2/L.Įrankius plaukite vandeniu. Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5°С iki  +30°С temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/ talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) neodekano rūgšties kobalto druska ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 129 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.