Vidaus darbams - RADIATOR

RADIATOR Vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis skirtas dažyti radiatoriams

Informacija

  • Gaminį galima spalvinti
  • Gaminys skirtas vidaus darbams
  • Gaminį laikyti aukštesnėje nei +5°С temperatūroje
  • Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
  • Galima purkšti beoriu purkštuvu
  • Galima dažyti teptuku
  • Galima dažyti voleliu
  • Džiūvimo trukmė 6 val.
  • Pakuotė 0.9 l, 0.45 l
  • Sunaudojimas 7÷10 m²/l

Vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis skirtas dažyti ketaus, plieno ir aliuminio radiatoriams, tiek naujiems, tiek ir anksčiau nudažytiems alkidiniais emaliais. Sudaro šviesai atsparią pusiau matinę dangą, eksploatuojamą prie temperatūrų iki +100°С. Bazė A gali būti panaudota kaip baltas emalis arba nuspalvinta šviesiais tonais.

NAUDOJIMAS:

Išankstiniam plieno ir ketaus paviršių gruntavimui naudojami gruntai GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER arba RIATOR PRIMER. Aliuminio paviršiams reikia naudoti gruntus NEOSPRINT PRIMER arba VL-02. Prieš dažant nuo paviršių būtina nuvalyti rūdis ir kitus nešvarumus, o nuo anksčiau dažytų paviršių dar ir pašalinti silpnai besilaikančius senus dažus. Prieš panaudojant emalis kruopščiai išmaišomas ir esant reikalui vandeniu atskiedžiamas iki darbinio klampumo. Švarūs ir sausi paviršiai dažomi 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė už +10°С, o dažomo radiatoriaus – ne aukštesnė už +50°С. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%. Emalio džiūvimo trukmė +20°С temperatūroje – 6 val. Dažant dviem sluoksniais, prieš dengiant antruoju sluoksniu, +20°С temperatūroje reikia išlaukti 10 val. Emalio kiekvienam sluoksniui sunaudojama nuo 7 iki 10 m2/l, priklausomai nuo paviršiaus kokybės ir sluoksnio storio. Darbo įrankiai plaunami vandeniu. Laikyti gerai ventiliuojamoje vietoje sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros nuo +5°С iki +30°С. 

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/ talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) neodekano rūgšties kobalto druska ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/d) leistinas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 129 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.