Išorės darbams - ENAMEL AQUA UNIVERSAL

ENAMEL AQUA UNIVERSAL Universalus akrilinis emalis

Informacija

 • Gaminį galima spalvinti
 • Gaminys skirtas vidaus darbams
 • Vandens dispersiniai dažai
 • Gaminį laikyti aukštesnėje nei +5°С temperatūroje
 • Gaminys skirtas lauko darbams
 • Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
 • Galima purkšti beoriu purkštuvu
 • Galima dažyti teptuku
 • Galima dažyti voleliu
 • Džiūvimo trukmė 6 val.
 • Pakuotė 0.9 l, 2.7 l
 • Sunaudojimas 6÷11 m²/l

ENAMEL AQUA UNIVERSAL universalūs vandens dispersijos akriliniai dažai  vidaus ir išorės darbams. Sudaro elastingą dangą. Skirtas dažyti medžio, betono, tinko, plytų, anksčiau dažytiems metalo paviršiams, o taip pat gipso kartono ir kt.  Pasižymi puikia adhezija kaip su naujais, taip ir su anksčiau alkidiniais ir vandens dispersijos dažais dengtais paviršiais. Bazė A naudojama kaip balti dažai arba spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.

NAUDOJIMAS:

Paviršiaus paruošimas: dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (nuvalytos dulkės, atsisluoksniavę dažai ir kiti nešvarumai). Anksčiau dažytus paviršius būtina nušlifuoti iki matinės išvaizdos.

Gruntavimas: Mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis, prieš dažant vienu sluoksniu nugruntuojami bespalve medieną saugančia priemone TEKSTURDEKOR BASE. Nedažyti metaliniai paviršiai gruntuojami gruntu NOVAKOR. Grunto džiovinimo trukmė – ne mažiau 24 val. prie +20°С temperatūros. Poringi mineraliniai paviršiai gruntuojami giliai prasiskverbiančiu gruntu FORAKRIL BASE arba INTERIOR

Dažymas: Prieš panaudojant rūpestingai išmaišomi ir, reikalui esant, iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu (0-10% pagal tūrį, jei naudojamas plverizatorius). Švarūs ir sausi paviršiai 1-2 sluoksniais dažomi teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne mažesnė už +5ºС, santykinė oro drėgmė – ne aukštesnė už 80 %. Dažų džiūvimo trukmė prie +20ºС temperatūros, RH 50%: sudaro: 1 val. – nebelimpa dulkės, 4 val. – perdažant, 1 para – kad įgauti būtiną tvirtumą. Dažų sunaudojimas 1 sluoksniui: 6 - 9 m²/l – dažant medinius, betoninius ir tinkuotus paviršius; 9 - 11 m²/l – dažant metalinius paviršius. Darbo įrankiai plaunami vandeniu su muilu. Laikyti sandariai uždarytoje taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/ talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-3- ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui ES šalyse (kat. A/d) leidžiamas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte- 100 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.