Krāsas durvīm un logiem - WINDOWS AND DOORS

WINDOWS AND DOORS Ātri žūstoša ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja logiem un durvīm (pusmatēta)

Informācija

 • Produktu iespējams tonēt
 • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
 • Ūdensdispersijas krāsa
 • Glabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5ºC
 • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
 • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
 • Pieļaujama krāsošana ar pulverizātoru
 • Pieļaujama krāsošana ar otu
 • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
 • Žūšanas laiks 6 h
 • Fasejums 0.9 l, 2.7 l
 • Patēriņš 7÷10 m²/l

Pusmatēta, ātri žūstoša ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja Windows and Doors. Paredzēta koka virsmu krāsošanai.  A bāzi var izmantot kā baltu krāsu vai arī tonēt gaišos krāsu toņos; C bāze tonējama tumšos toņos.  

LIETOŠANA:

Āra apstākļos ekspluatējamas koka virsmas ieteicams vispirms nogruntēt ar bezkrāsas krāsu koksnes aizsardzībai TEKSTURDEKOR. Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa un nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Emalju uzklāj 1-2 kārtās ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017"). Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10ºC, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 70%. Katras kārtas žūšanas laiks +20ºC temperatūrā – 6 stundas, +10ºC temperatūrā – 8 stundas. Starpkārtu žūšanas laiks +20ºC temperatūrā – ne mazāks par 8 stundām, +10ºC temperatūrā – ne mazāks par 12 stundām. Emaljas patēriņš viena kārtai – 7- 10 m²/L. Darba instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni. Glabāt temperatūrā no +5ºC līdz +30ºC.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un neodekānskābes kobalta sāls . Var izraisīt alerģisku reakciju. ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010).  Maksimālais GOS saturs produktā – 129 g/l.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.