Specializētie līdzekļi - Roku dezinfekcijas līdzeklis

Roku dezinfekcijas līdzeklis .

Informācija

  • Fasejums 0.5 l

Līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai (šķīdums). Satur: izopropilspirtu un biocīdu: Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))  (CAS 68424-85-1, EK numurs: 939-350-2)– ne vairāk par 0,09 %. 

Sinerģētiskai iedarbības laika pagarināšanai un roku ādas mīkstināšanai satur glicerīnu. Produkts paredzēts profesionāļiem un plašai sabiedrībai.

Lietošana:  Roku dezinfekcija, pēc nepieciešamības. Nelielu līdzekļa daudzumu 30 sekundes rūpīgi ierīvēt rokās.

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu/, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.