Ārdarbiem - FASOLITE ROOF

FASOLITE ROOF Atmosfēras izturīga krāsa jumtam

Informācija

  • Produktu iespējams tonēt
  • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 2-3 h
  • Fasejums 0.9 l, 2.7 l, 9.9 l
  • Patēriņš 6÷9 m²/l
Atmosfēras izturīga krāsa jumtam FASOLITE ROOF. Krāsa paredzēta dažādu tipu šīfera un dakstiņu krāsošanai, tai skaitā azbestu saturoša un nesaturoša šīfera, kā arī māla vai betona dakstiņu. Bez tam krāsu FASOLITE ROOF var izmantot apmestu, betona, ķieģeļu un citu minerālo virsmu ēku fasāžu krāsošanai. Krāsu raksturo lieliska adhēzija pret jaunām un agrāk krāsotām virsmām (izņemot virsmas, kas krāsotas ar silikātu vai kaļķu krāsām). Izgatavota uz gaismas izturīgu akrilsveķu bāzes un pateicoties augstai elastībai nodrošina teicamu pārklājuma atmosfēras izturību plašā temperatūru diapazonā, tai skaitā arī zemās temperatūrās. Krāsu raksturo lieliska noturība pret gaismu un augsta segtspēja. Tiek nodrošināta azbesta nenokļūšana atmosfērā. Par priekšrocību uzskatāma iespēja veikt krāsošanas darbus arī zemās temperatūrās -  no mīnus 5°C līdz +30°C. Maksimāli pieļaujamais gaisa relatīvais mitrums – 85%.  A bāzi var izmantot kā baltu krāsu vai tonēt gaišos krāsu toņos, C bāzi izmanto tonēšanai tumšos krāsu toņos. Tonēšana veicama MONI COLOR sistēmā.  
 
LIETOŠANA:
 
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. No krāsojamās virsmas notīra veco atlupušo krāsu un netīrumus. Pirmās (gruntējošās) kārtas uzklāšanai krāsu atšķaida ar šķīdinātāju  SOLVEKS SPRINT – līdz 15 tilpuma procentiem. Šo pašu šķīdinātāju lieto arī darba instrumentu tīrīšanai. Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti uz tīrām sausām virsmām divās kārtās. Uz krāsojamās virsmas nedrīkst būt apledojušu vai ar sarmu klātu laukumu. Krāsas patēriņš – 6-9 m²/l katrai kārtai. Žūšanas laiks – 2-3 stundas.
 
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:
 
Satur solventu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  oktilinonu (ISO).Var izraisīt alerģisku reakciju.
ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 
430 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 429 g/l.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.