Iekšdarbiem - RADIATOR

RADIATOR Ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja radiatoru krāsošanai

Informācija

  • Produktu iespējams tonēt
  • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
  • Glabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5ºC
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
  • Pieļaujama krāsošana ar pulverizātoru
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 6 h
  • Fasejums 0.9 l, 0.45 l
  • Patēriņš 7÷10 m²/l

Ar ūdeni atšķaidāma alkīda emalja RADIATOR paredzēta gan jaunu, gan iepriekš ar alkīdu emaljām krāsotu čuguna, tērauda un alumīnija radiatoru krāsošanai. Veido gaismas izturīgu pusmatētu pārklājumu, kura ekspluatācija paredzēta uz virsmām kas uzkarsētas līdz 100ºС temperatūrai. Emaljas A bāze var tikt izmantota kā baltā krāsa vai arī tonēšanai gaišos krāsu toņos.

LIETOŠANA:

Veicot tērauda un čuguna virsmu krāsošanu nepieciešama iepriekšēja virsmas gruntēšana ar kādu no gruntīm:  GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER vai RIATOP PRIMER. Alumīnija virsmu gruntēšanai izmantojama grunts NEOSPRINT PRIMER vai VL-02. Pirms jaunu virsmu krāsošanas nepieciešams notīrīt rūsu un visa veida netīrumus. Veicot iepriekš krāsotu virsmu apdari jānodrošina atlobijušās krāsas, rūsas palieku un dažādu netīrumu notīrīšana. Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Emalju uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās uz tīram un sausām virsmām. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC, bet krāsojamā radiatora temperatūra augstāka par +50ºC. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85%. Emaljas žūšanas laiks +20ºC temperatūrā ir 6 stundas. Uzklājot 2 kārtas starpkārtu žāvēšanas laiks +20ºC temperatūrā ir ne mazāk par 10 stundām. Emaljas patēriņš atkarībā no virsmas gluduma pakāpes un uzklājamā slāņa biezuma būs 7 – 10  m²/l  katrai kārtai. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Glabāt labi vēdinamā vietā cieši aizvērtā tarā, ja gaisa temperatūra ir robežās no +5ºC līdz +30ºC.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:

Sargāt no bērniem.Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemtkontaktlēcas, ja tāsirievietotas un ja to var vienkāršiizdarīt. Turpinātskalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un neodekānskābes kobalta sāls. Var izraisīt alerģisku reakciju. ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010).  Maksimālais GOS satursproduktā–  129 g/l.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.