Universālās krāsas un emaljas - COLOR TEST

COLOR TEST Krāsas toņa paraugs

Informācija

  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 1 h
  • Fasejums 0.45 l
Color Test dod iespēju pamēģināt krāsas toni uz nelielas virsmas un veikt pareizu izvēli pirms visa laukuma izkrāsošanas. Jūs iegūsiet labāku priekšstatu par to kā viens vai otrs krāsas tonis izskatīsies jūsu mājas interjerā. Krāsa paredzēta apmestu, koka, betona, ķieģeļu un reģipša sienu un griestu krāsošanai telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi (dzīvojamās, ofisu, sabiedriskās un citās telpās), kā arī reljefo akrila un stikla auduma tapešu krāsošanai. Izmantojama apdares darbos telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, sanitārajos mezglos un tml.). Veido matētu pārklājumu ar viegli zīdainu spīdumu.
 
LIETOŠANA:
 
A  bāzi  var lietot kā baltu krāsu vai tonēt gaišos krāsu toņos;  C bāze tonējama tumšos toņos. Pirms lietošanas krāsu samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Atšķaidīšana atļauta līdz 10% no krāsas. Uzklāt ar otu vai veltnīti. Žūšanas laiks + 20ºC temperatūrā – 1 stunda.  Maksimālais krāsas patēriņš uzklājot vienā kārtā – 0,45 l uz 5 m².
 
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:
 
Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījumu . Var izraisīt alerģisku reakciju. Maksimāli pieļaujamais GOS saturs šim produktam ES valstīs (kat. A/a): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 30 g/l.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.