Ārdarbiem - ENAMEL AQUA UNIVERSAL

ENAMEL AQUA UNIVERSAL Universāla ūdens dispersijas emalja

Informācija

  • Produktu iespējams tonēt
  • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
  • Ūdensdispersijas krāsa
  • Glabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5ºC
  • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
  • Pieļaujama krāsošana ar pulverizātoru
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 6 h
  • Fasejums 0.9 l, 2.7 l
  • Patēriņš 6÷11 m²/l

ENAMEL AQUA UNIVERSAL ir universāla akrilātu ūdens dispersijas emalja iekšdarbiem un ārdarbiem. Veido elastīgu pārklājumu. Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, agrāk krāsotu metāla virsmu, kā arī reģipša u.c. virsmu krāsošanai. Krāsu raksturo lieliska adhēzija gan pret jaunām virsmām, gan arī pret iepriekš krāsotām ar alkīdu un ūdens dispersiju krāsām. A bāzi var izmantot kā baltu krāsu vai arī tonēt gaišos krāsu toņos izmantojot RILAKOLOR  sistēmu.

LIETOŠANA:

Virsmas sagatavošana:  Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk krāsotas virsmas nepieciešams noslīpēt līdz matētai virsmai.

Gruntēšana: Atmosfēras apstākļos ekspluatējamas koka virsmas iepriekš jānogruntē ar vienu kārtu bezkrāsas koksnes aizsardzības līdzekli TEKSTURDEKOR BASE. Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti NOVAKOR. Grunts žāvēšanas ilgums – ne mazāk par 6 stundām 20°C temperatūrā. Porainas minerālās virsmas jānogruntē ar dziļas iespiešanās grunti FORAKRIL BASE vai INTERIOR.

Krāsošana:  Pirms lietošanas emalju rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei (0 - 10 tilpuma % uzklājot ar smidzinātāju). Uzklāt ar otu, veltnīti vai smidzinātāju uz tīrām, sausām virsmām 1 – 2 kārtās. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5°C, relatīvais gaisa mitrums – ne augstāks par 80 %. Krāsas žūšanas laiks +20°C temperatūrā:  1 stunda – līdz nelipšanai, 4 stundas – līdz pārkrāsošanai, 1 diennakts – līdz nepieciešamās izturības sasniegšanai. Patēriņš : 6-9 m²/l krāsojot koka, betona un apmestas virsmas, 9-11 m²/l  katrai kārtai krāsojot metāla virsmas. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni ar ziepēm. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.

DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīns-3-ona (EC Nr. 247-500-7) un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona (EC Nr. 220-239-6) (3:1) maisījumu un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –100 g/l.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.