Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

647

Šķīdinātājs
Fasējums 0.5 l, 5 l, 10 l, 20 l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Šķīdinātājs 647 paredzēts nitrocelulozes un nitroepoksīda laku emalju atšķaidīšanai.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur ksilolu (izomēru maisījumu), n-butanolu, n-butilacetātu un etilacetātu. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisit orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ventilācijas/ iekārtas.  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņa ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Šķīdinātājs 647 paredzēts nitrocelulozes un nitroepoksīda laku emalju atšķaidīšanai.

Lietošana

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur ksilolu (izomēru maisījumu), n-butanolu, n-butilacetātu un etilacetātu. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisit orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ventilācijas/ iekārtas.  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņa ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22