Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AKRISTOP

Koncentrēts mitrumu izolējošs gruntēšanas līdzeklis minerālām virsmām
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 1 h
Fasējums 1 l, 5 l
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 4 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Koncentrētais mitrumu izolējošais gruntēšanas līdzeklis AKRISTOP paredzēts porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu, kokšķiedru plātņu, ģipškartona u.c.) mitruma izolācijai pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām, apdares ar keramiskajām flīzēm, špaktelēšanas vai aplīmēšanas ar tapetēm. Nodrošina virsmas aizsardzību pret mitruma iedarbību un uzlabo apdares materiālu adhēziju pret apstrādāto virsmu.

Pirms lietošanas AKRISTOP atšķaida ar ūdeni atkarībā no virsmas veida un tās porainības šādās attiecībās *(skat. 1. tabulu). Līdzekli uzklāj ar otu vai veltnīti uz tīrām virsmām 1 – 2 kārtās. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C; relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Īpaši rūpīgi jāapstrādā stūri, kā arī santehnikas armatūras stiprināšanas vietas. Darba šķīduma patēriņš atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas – 4-10 m²/l. Žūšanas laiks: 20°C temperatūrā – 1 stunda,  +5°C temperatūrā – 2-3 stundas. Darba instrumentus notīra ar siltu ūdeni un ziepēm. Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C.

  1. Tabula
VirsmaAtšķaidīšanas pakāpe
AKRISTOP,  daļasŪdens, daļas
betons,ķieģeļi14÷5
ģipškartons13÷4
apmetums12÷3

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.  SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ons [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4 izotiazolīn-3-ons [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

Maksimāli pieļaujamais GOS saturs šim produktam ES valstīs (kategorija A/h): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 10 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Koncentrētais mitrumu izolējošais gruntēšanas līdzeklis AKRISTOP paredzēts porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu, kokšķiedru plātņu, ģipškartona u.c.) mitruma izolācijai pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām, apdares ar keramiskajām flīzēm, špaktelēšanas vai aplīmēšanas ar tapetēm. Nodrošina virsmas aizsardzību pret mitruma iedarbību un uzlabo apdares materiālu adhēziju pret apstrādāto virsmu.

Lietošana

Pirms lietošanas AKRISTOP atšķaida ar ūdeni atkarībā no virsmas veida un tās porainības šādās attiecībās *(skat. 1. tabulu). Līdzekli uzklāj ar otu vai veltnīti uz tīrām virsmām 1 – 2 kārtās. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C; relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Īpaši rūpīgi jāapstrādā stūri, kā arī santehnikas armatūras stiprināšanas vietas. Darba šķīduma patēriņš atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas – 4-10 m²/l. Žūšanas laiks: 20°C temperatūrā – 1 stunda,  +5°C temperatūrā – 2-3 stundas. Darba instrumentus notīra ar siltu ūdeni un ziepēm. Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C.

  1. Tabula
VirsmaAtšķaidīšanas pakāpe
AKRISTOP,  daļasŪdens, daļas
betons,ķieģeļi14÷5
ģipškartons13÷4
apmetums12÷3

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.  SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ons [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4 izotiazolīn-3-ons [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

Maksimāli pieļaujamais GOS saturs šim produktam ES valstīs (kategorija A/h): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 10 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
AKRISTOP
4 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22