Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ALKĪDA EMALJA BALTA PUSMATĒTA

Iepriekš notīrītu un krāsošanai sagatavotu koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos.
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 24 h
Fasējums 0.9, 2.7, 10
Patēriņš 9 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Emalja paredzēta iepriekš notīrītu un krāsošanai sagatavotu koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos.

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa, nepieciešamības gadījumā atšķaida ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL – līdz 4% tilpuma procentiem. Uzklāj ar otu vai veltnīti. Katras kārtas žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne vairāk par 24 stundām. Patēriņš katrai kārtai – 9-11 m2/l. Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju.

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 300 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  300 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Emalja paredzēta iepriekš notīrītu un krāsošanai sagatavotu koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos.

Lietošana

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa, nepieciešamības gadījumā atšķaida ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL – līdz 4% tilpuma procentiem. Uzklāj ar otu vai veltnīti. Katras kārtas žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne vairāk par 24 stundām. Patēriņš katrai kārtai – 9-11 m2/l. Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju.

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 300 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  300 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
ALKĪDA EMALJA BALTA PUSMATĒTA
9 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22