Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

DEKORPLAST

Balta špaktele uz akrilātu dispersijas bāzes
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama uzklāšana ar lāpstiņu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 3 h
Fasējums 1.7 kg, 7 kg, 15 kg
Glabāt virs 5 ºC
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Balta špaktele uz akrilātu dispersijas bāzes ar vidējas maluma pakāpes pildvielu. Izmantojama apmestu, betona un citu minerālo virsmu špaktelēšanai un izlīdzināšanai, veicot iekšdarbu un ārdarbu apdares darbus.

Špakteli uzklāj ar špakteļlāpstiņu. Pēc izžūšanas 3 stundu laikā (20±2)°C temperatūrā virsmu slīpē ar smilšpapīru. Instrumentus mazgā ar ūdeni. Glabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur maisījumu: 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīns-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Balta špaktele uz akrilātu dispersijas bāzes ar vidējas maluma pakāpes pildvielu. Izmantojama apmestu, betona un citu minerālo virsmu špaktelēšanai un izlīdzināšanai, veicot iekšdarbu un ārdarbu apdares darbus.

Lietošana

Špakteli uzklāj ar špakteļlāpstiņu. Pēc izžūšanas 3 stundu laikā (20±2)°C temperatūrā virsmu slīpē ar smilšpapīru. Instrumentus mazgā ar ūdeni. Glabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur maisījumu: 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīns-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22