Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS VIRSMĀM

Antiseptisks un dezinficējošs līdzeklis virsmu apstrādei
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Fasējums 1, 3
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Antiseptisks un dezinficējošs līdzeklis virsmu apstrādei (šķīdums). Izmantojams telpās ekspluatējamu virsmu dezinfekcijai. Īpaši piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu mitrumu, kurās ir labvēlīga vide mikroorganismu attīstībai. Dezinficē apstrādājamās virsmas novēršot  pelējuma, baktēriju, sēnīšu un ūdensaugu attīstību. Produkts paredzēts profesionāļiem un plašai sabiedrībai.

Lietošanas instrukcija. Pirms apstrādes no apstrādājamās telpas aizvākt pārtiku un dzīvnieku barību. Izsmidziniet šķīdumu uz virsmas.   Līdzekļa žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne vairāk par 20 minūtēm. Tomēr apstrādājot stipri porainas virsmas žūšanas laiks var pagarināties atkarībā no apstrādājamās virsmas struktūras.

Bērni un dzīvnieki var uzturēties apstrādātajās telpās tikai pēc pilnīgas virsmas nožūšanas.

Uzglabāšana. Glabāt blīvi noslēgtā tarā labi ventilējamā vietā temperatūrā ne zemākā par 0°C. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Satur biocīdu Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))  (CAS 68424-85-1)– ne vairāk par 0,4 %. Inventarizācijas numurs: LV26032020/2529.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Antiseptisks un dezinficējošs līdzeklis virsmu apstrādei (šķīdums). Izmantojams telpās ekspluatējamu virsmu dezinfekcijai. Īpaši piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu mitrumu, kurās ir labvēlīga vide mikroorganismu attīstībai. Dezinficē apstrādājamās virsmas novēršot  pelējuma, baktēriju, sēnīšu un ūdensaugu attīstību. Produkts paredzēts profesionāļiem un plašai sabiedrībai.

Lietošana

Lietošanas instrukcija. Pirms apstrādes no apstrādājamās telpas aizvākt pārtiku un dzīvnieku barību. Izsmidziniet šķīdumu uz virsmas.   Līdzekļa žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne vairāk par 20 minūtēm. Tomēr apstrādājot stipri porainas virsmas žūšanas laiks var pagarināties atkarībā no apstrādājamās virsmas struktūras.

Bērni un dzīvnieki var uzturēties apstrādātajās telpās tikai pēc pilnīgas virsmas nožūšanas.

Uzglabāšana. Glabāt blīvi noslēgtā tarā labi ventilējamā vietā temperatūrā ne zemākā par 0°C. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Satur biocīdu Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))  (CAS 68424-85-1)– ne vairāk par 0,4 %. Inventarizācijas numurs: LV26032020/2529.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22