Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

DUOPLAST

Divkomponentu poliestera špaktele
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama uzklāšana ar lāpstiņu
Pirms lietošanas nepieciešama sastāvdaļu sajaukšana
Žūst 0.5 h
Fasējums 0.5 kg
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Divkomponentu poliestera špaktele. Cietēšanas laikā nav novērojams špakteles sarukums. Paredzēta nelīdzenumu aizšpaktelēšanai uz metāla un koka virsmām pirms to krāsošanas.

No apstrādājamās virsmas jānotīra putekļi, netīrumi un rūsa. Gludas virsmas adhēzijas uzlabošanai ieteicams iepriekš apstrādāt ar smilšpapīru. Pirms lietošanas špakteles pusfabrikātam no tūbiņas pievieno 2 % cietinātāja (pēc svara), ko ātri un rūpīgi iemaisa. Špaktele ar pievienotu cietinātāju jāizlieto 4 6 minūšu laikā. Nošpaktelētu virsmu atļauts slīpēt un pārkrāsot pēc 30 minūtēm +20°C temperatūrā vai 60 minūtēm +10°C temperatūrā.  Pirms emaljas uzklāšanas ieteicama nošpaktelētās virsmas gruntēšana. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur stirolu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa dzirdes orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/dūmus /izgarojumus/ smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.  Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Cietinātājs

Satur dibenzoilperoksīdu.  Sakaršana var izraisīt degšanu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  Sargāt no bērniem.  Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt. Turēt/ uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/uzliesmojošiem materiāliem. Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +30oC. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Divkomponentu poliestera špaktele. Cietēšanas laikā nav novērojams špakteles sarukums. Paredzēta nelīdzenumu aizšpaktelēšanai uz metāla un koka virsmām pirms to krāsošanas.

Lietošana

No apstrādājamās virsmas jānotīra putekļi, netīrumi un rūsa. Gludas virsmas adhēzijas uzlabošanai ieteicams iepriekš apstrādāt ar smilšpapīru. Pirms lietošanas špakteles pusfabrikātam no tūbiņas pievieno 2 % cietinātāja (pēc svara), ko ātri un rūpīgi iemaisa. Špaktele ar pievienotu cietinātāju jāizlieto 4 6 minūšu laikā. Nošpaktelētu virsmu atļauts slīpēt un pārkrāsot pēc 30 minūtēm +20°C temperatūrā vai 60 minūtēm +10°C temperatūrā.  Pirms emaljas uzklāšanas ieteicama nošpaktelētās virsmas gruntēšana. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur stirolu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa dzirdes orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/dūmus /izgarojumus/ smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.  Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Cietinātājs

Satur dibenzoilperoksīdu.  Sakaršana var izraisīt degšanu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  Sargāt no bērniem.  Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt. Turēt/ uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/uzliesmojošiem materiāliem. Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +30oC. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22