Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

FORAKRIL BASE

Dziļas piesūcināšanas grunts minerālām virsmām
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 0.5 h
Fasējums 1, 5, 10
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 4 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

FORAKRIL  BASE  paredzēts porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona un tml.) gruntēšanai pirms to krāsošanas ar ūdensdispersijas krāsām. Izmantojams virsmu gruntēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Raksturīga laba iesūkšanās spēja. Uzlabo nākošo krāsu kārtu adhēziju pret krāsojamo virsmu, samazina krāsu patēriņu.

FORAKRIL BASE ir gatavs lietošanai; tā atšķaidīšana nav nepieciešama. Uzklāj uz tīrām sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1 kārtā. Patēriņš atkarībā no virsmas stāvokļa – 4-10 m2/l. Žūšanas laiks – 30 minūtes. Uzklāšanu veikt gaisa temperatūrā ne zemākā par +5°C un gaisa mitrumā ne augstākā par 85%. Krāsošanas instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni ar ziepēm. Glabāt cieši noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 10 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

FORAKRIL  BASE  paredzēts porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona un tml.) gruntēšanai pirms to krāsošanas ar ūdensdispersijas krāsām. Izmantojams virsmu gruntēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Raksturīga laba iesūkšanās spēja. Uzlabo nākošo krāsu kārtu adhēziju pret krāsojamo virsmu, samazina krāsu patēriņu.

Lietošana

FORAKRIL BASE ir gatavs lietošanai; tā atšķaidīšana nav nepieciešama. Uzklāj uz tīrām sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1 kārtā. Patēriņš atkarībā no virsmas stāvokļa – 4-10 m2/l. Žūšanas laiks – 30 minūtes. Uzklāšanu veikt gaisa temperatūrā ne zemākā par +5°C un gaisa mitrumā ne augstākā par 85%. Krāsošanas instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni ar ziepēm. Glabāt cieši noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 10 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
FORAKRIL BASE
4 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22