Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

FORAKRIL BLACK

Melna fasādes krāsa
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 1 h
Fasējums 0.9 l, 3.6 l, 9 l
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 7 - 9 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

FORAKRIL BLACK paredzēta betona, ķieģeļu, apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Krāsa veido matētu atmosfēras izturīgu pārklājumu ar labu tvaiku caurlaidību.

No krāsojamās virsmas jānotīra krīts, vecā atslāņojusies krāsa un netīrumi. Porainas virsmas ieteicams gruntēt ar gruntēšanas līdzekli FORAKRIL BASE. Gruntēšanai var izmantot arī pašu krāsu FORAKRIL, atšķaidot to ar ūdeni līdz 25% no krāsas tilpuma. Pirms lietošanas krāsa jāsajauc un vajadzības gadījumā jāatšķaida līdz viskozitātei ar ūdeni. Krāsu uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 2 kārtās. Uzklāšanu veikt gaisa temperatūrā, kas nav zemāka par +5°C un gaisa mitrumā ne augstākā par 85%. Katras kārtas žūšanas laiks 20°C temperatūrā ne vairāk par 1 stundu. Patēriņš – 7-10 m2/l katrai kārtai. Porainu un nelīdzenu virsmu krāsošanas gadījumos patēriņš var būt palielināts. Krāsošanas instrumentus mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur: oktilinonu (ISO) un maisījumu: 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol- 3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 40 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 39 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

FORAKRIL BLACK paredzēta betona, ķieģeļu, apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu krāsošanai. Krāsa veido matētu atmosfēras izturīgu pārklājumu ar labu tvaiku caurlaidību.

Lietošana

No krāsojamās virsmas jānotīra krīts, vecā atslāņojusies krāsa un netīrumi. Porainas virsmas ieteicams gruntēt ar gruntēšanas līdzekli FORAKRIL BASE. Gruntēšanai var izmantot arī pašu krāsu FORAKRIL, atšķaidot to ar ūdeni līdz 25% no krāsas tilpuma. Pirms lietošanas krāsa jāsajauc un vajadzības gadījumā jāatšķaida līdz viskozitātei ar ūdeni. Krāsu uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 2 kārtās. Uzklāšanu veikt gaisa temperatūrā, kas nav zemāka par +5°C un gaisa mitrumā ne augstākā par 85%. Katras kārtas žūšanas laiks 20°C temperatūrā ne vairāk par 1 stundu. Patēriņš – 7-10 m2/l katrai kārtai. Porainu un nelīdzenu virsmu krāsošanas gadījumos patēriņš var būt palielināts. Krāsošanas instrumentus mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur: oktilinonu (ISO) un maisījumu: 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol- 3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 40 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 39 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
FORAKRIL BLACK
7 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22