Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

KOLORPLAST

Tonējama špaktele
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama uzklāšana ar lāpstiņu
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 3 h
Fasējums 0.45 l
Glabāt virs 5 ºC
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

Tonējama špaktele uz tādu akrilātu polimēru bāzes, kas atšķaidāmi ar ūdeni. Raksturojama ar zemu sarukumu un labu slīpējamību. Paredzēta nelīdzenumu, iedobumu un citu parketa grīdu defektu aizšpaktelēšanai, kā arī dažādu telpās un āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu defektu aizšpaktelēšanai. Veicot āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu špaktelēšanu aizšpaktelēto virsmu nepieciešams pārklāt ar āra apstākļiem piemērotu krāsu vai laku. Šim nolūkam var izmantot emaljas PENTAPRIM, krāsu AKVATOP vai laku VERSAKRIL. Špakteli var tonēt gaišos krāsu toņos RILAKOLOR sistēmā. Pēc kolorantu pievienošanas maisīšanas laikam šeikerī jābūt ne mazākam par 3 minūtēm.

Pirms lietošanas špaktele vēlreiz rūpīgi jāsamaisa ar roku. Uzklāj ar špakteļlāpstiņu. Slāņa biezums – ne lielāks par 3 mm. Žūšanas laiks (20±2)ºC temperatūrā – 3 stundas. Beigu cietības sasniegšana notiek 12 – 20 stundu laikā. Instrumentu mazgāšanai pēc darba jālieto ūdens. Glabat blīvi noslēgtā tarā temperatūrā ne zemākā par +5ºC.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Tonējama špaktele uz tādu akrilātu polimēru bāzes, kas atšķaidāmi ar ūdeni. Raksturojama ar zemu sarukumu un labu slīpējamību. Paredzēta nelīdzenumu, iedobumu un citu parketa grīdu defektu aizšpaktelēšanai, kā arī dažādu telpās un āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu defektu aizšpaktelēšanai. Veicot āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu špaktelēšanu aizšpaktelēto virsmu nepieciešams pārklāt ar āra apstākļiem piemērotu krāsu vai laku. Šim nolūkam var izmantot emaljas PENTAPRIM, krāsu AKVATOP vai laku VERSAKRIL. Špakteli var tonēt gaišos krāsu toņos RILAKOLOR sistēmā. Pēc kolorantu pievienošanas maisīšanas laikam šeikerī jābūt ne mazākam par 3 minūtēm.

Lietošana

Pirms lietošanas špaktele vēlreiz rūpīgi jāsamaisa ar roku. Uzklāj ar špakteļlāpstiņu. Slāņa biezums – ne lielāks par 3 mm. Žūšanas laiks (20±2)ºC temperatūrā – 3 stundas. Beigu cietības sasniegšana notiek 12 – 20 stundu laikā. Instrumentu mazgāšanai pēc darba jālieto ūdens. Glabat blīvi noslēgtā tarā temperatūrā ne zemākā par +5ºC.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22