Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

KRĀSAS NOŅĒMĒJS

Līdzeklis vecās krāsas noņemšanai
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Fasējums 1 l, 20 l
Patēriņš 2 - 4 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Krāsas noņēmējs paredzēts vecu laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām. Nav ieteicams plastmasas virsmu apstrādāšanai.

Pirms lietošanas rūpīgi samaisa. Uzklāj uz virsmas ar otu vai špakteli 0,5-1 mm biezā kārtā un iztur līdz 30 min. Kad vecā krāsa uzbriedusi un atslāņojusies, to noņem ar metāla špakteli. Ja nepieciešams, sastāvu uzklāj atkārtoti. Virsmu nomazgā ar siltu ūdeni un nožāvē. Virsmas attīrīšanai pēc krāsu noņēmēja lietošanas izmantot šķīdinātājus 646, 647. Patēriņš: 2-4 m2/l. Pēc krāsas nonēmēja lietošanas jāveic krāsojamās virsmas attaukošana ar šķīdinātāju.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur acetonu, etilacetātu un ksilolu (izomēru maisījumu). Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos.  Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu bojājumus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.  Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ventilācijas/ apgaismes iekārtas. Izmantot  aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Krāsas noņēmējs paredzēts vecu laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām. Nav ieteicams plastmasas virsmu apstrādāšanai.

Lietošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisa. Uzklāj uz virsmas ar otu vai špakteli 0,5-1 mm biezā kārtā un iztur līdz 30 min. Kad vecā krāsa uzbriedusi un atslāņojusies, to noņem ar metāla špakteli. Ja nepieciešams, sastāvu uzklāj atkārtoti. Virsmu nomazgā ar siltu ūdeni un nožāvē. Virsmas attīrīšanai pēc krāsu noņēmēja lietošanas izmantot šķīdinātājus 646, 647. Patēriņš: 2-4 m2/l. Pēc krāsas nonēmēja lietošanas jāveic krāsojamās virsmas attaukošana ar šķīdinātāju.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur acetonu, etilacetātu un ksilolu (izomēru maisījumu). Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos.  Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu bojājumus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.  Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ventilācijas/ apgaismes iekārtas. Izmantot  aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
KRĀSAS NOŅĒMĒJS
2 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22