Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

LĪME PVA

Universāla līme
Iekšdarbiem
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Fasējums 0.25 l, 1 l, 5 l
Glabāt virs 5 ºC
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Polivinilacetāta līme paredzēta koka, papīra, kartona, ādas un linoleja līmēšanai.

Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/ smidzinājumu.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur maisījumu 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Polivinilacetāta līme paredzēta koka, papīra, kartona, ādas un linoleja līmēšanai.

Lietošana

Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/ smidzinājumu.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur maisījumu 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22