Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MITRUMIZTURĪGA LĪME MĒBELĒM

D3 klase
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 24 h
Fasējums 0.25 l, 1 l, 5l
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 5 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Līme paredzēta mēbeļu (t.sk. virtuves un vannas istabu mēbeļu), logu rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līme atbilst izturības klasei D3 (standarts DIN EN 204).

Līmi uzklāj uz salīmējamām virsmām vienmērīgā kārtā patērējot 150-200 g/m2 (5-7 m2/I). Ieteicamā pielietošanas temperatūra – (15-25)°C. Ne vēlāk kā pēc 6-8 minūtēm līmējamās virsmas jāsaspiež uz 30-60 minūtēm. Salīmēto izstrādājumu izmantošanu ieteicams uzsākt ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Darba instrumentu attīrīšanai lietot siltu ūdeni. Līme jāglabā blīvi noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU / ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Līme paredzēta mēbeļu (t.sk. virtuves un vannas istabu mēbeļu), logu rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līme atbilst izturības klasei D3 (standarts DIN EN 204).

Lietošana

Līmi uzklāj uz salīmējamām virsmām vienmērīgā kārtā patērējot 150-200 g/m2 (5-7 m2/I). Ieteicamā pielietošanas temperatūra – (15-25)°C. Ne vēlāk kā pēc 6-8 minūtēm līmējamās virsmas jāsaspiež uz 30-60 minūtēm. Salīmēto izstrādājumu izmantošanu ieteicams uzsākt ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Darba instrumentu attīrīšanai lietot siltu ūdeni. Līme jāglabā blīvi noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU / ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
MITRUMIZTURĪGA LĪME MĒBELĒM
5 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22