Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

NOVAKOR

Pretkorozijas grunts-emalja
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 5 h
Fasējums 0.9, 2.7, 10, 23
Patēriņš 10 - 12.5 m²/l (vienai kārtai sausās plēves biezums 40÷50 mkm)
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Pretkorozijas grunts NOVAKOR satur efektīvus pretkorozijas pigmentus. Paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms pārklāšanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Neosprint 30.

Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisa, nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ksilolu vai šķīdinātājiem SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT, lietojot šādus šķīdinātāju tilpuma daudzumus: 0-5% – uzklājot ar veltnīti vai ar otu. Grunts uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Pirms grunts uzklāšanas krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un jāattauko. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Gaisa relatīvais mitrums – ne augstāks par 85%. Grunti uzklāj 1-2 kārtās uz tīras sausas virsmas ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011″-0,017″). Patēriņš vienai kārtai ar sausās plēves biezumu 40-50 μm (nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā) – 10-12,5 m2/l. Žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne ilgāks par 5 stundām, izturēšanas laiks “līdz pārkrāsošanai ar nākošo grunts vai emaljas kārtu” – ne mazāk par 6 stundām.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinaties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogadat cietošo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  499 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Pretkorozijas grunts NOVAKOR satur efektīvus pretkorozijas pigmentus. Paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms pārklāšanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Neosprint 30.

Lietošana

Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisa, nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ksilolu vai šķīdinātājiem SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT, lietojot šādus šķīdinātāju tilpuma daudzumus: 0-5% – uzklājot ar veltnīti vai ar otu. Grunts uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Pirms grunts uzklāšanas krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un jāattauko. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Gaisa relatīvais mitrums – ne augstāks par 85%. Grunti uzklāj 1-2 kārtās uz tīras sausas virsmas ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011″-0,017″). Patēriņš vienai kārtai ar sausās plēves biezumu 40-50 μm (nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā) – 10-12,5 m2/l. Žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne ilgāks par 5 stundām, izturēšanas laiks “līdz pārkrāsošanai ar nākošo grunts vai emaljas kārtu” – ne mazāk par 6 stundām.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinaties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogadat cietošo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  499 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
NOVAKOR
10 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22