Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

PENTAPRIM BASE

Matēta alkīda gruntskrāsa iekšdarbiem
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 24 h
Fasējums 0.9, 2.7, 9.9
Patēriņš 8 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

PENTAPRIM BASE – matēta alkīda gruntskrāsa iekšdarbiem. Paredzēta koka un sausu apmestu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu emaljām PENTALUX T, PENTALUX TM, PENTAPRIM, kā arī ar ūdens dispersiju krāsām MOVILAT 4, 7, 12, 25, NUOVAMAT, Interior PROFESSIONAL 7. Piemīt labas izolējošās spējas, tajā skaitā ūdenī šķīstošo netīrumu (rūsas, kafijas traipu, nikotīna,vīna u.c. ) bloķēšanas spēja. A bāzi izmanto kā balto krāsu vai arī tonē gaišos krāsu toņos. Virsmas gruntēšana ar krāsu PENTAPRIM BASE, kas tonēta noslēdzošā pārklājuma krāsas tonī, atļauj samazināt virskārtai izmantojamās krāsas patēriņu.

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL – līdz 5% tilpuma procentiem. Uzklāj uz tīrām, sausām virsmām ar otu vai veltnīti 1-2 kārtās. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.Patēriņš vienai kārtai 8-10 m2/l. Žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne ilgāks par 24 stundām. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/g): 350 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 349 g/l.

Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

PENTAPRIM BASE – matēta alkīda gruntskrāsa iekšdarbiem. Paredzēta koka un sausu apmestu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu emaljām PENTALUX T, PENTALUX TM, PENTAPRIM, kā arī ar ūdens dispersiju krāsām MOVILAT 4, 7, 12, 25, NUOVAMAT, Interior PROFESSIONAL 7. Piemīt labas izolējošās spējas, tajā skaitā ūdenī šķīstošo netīrumu (rūsas, kafijas traipu, nikotīna,vīna u.c. ) bloķēšanas spēja. A bāzi izmanto kā balto krāsu vai arī tonē gaišos krāsu toņos. Virsmas gruntēšana ar krāsu PENTAPRIM BASE, kas tonēta noslēdzošā pārklājuma krāsas tonī, atļauj samazināt virskārtai izmantojamās krāsas patēriņu.

Lietošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL – līdz 5% tilpuma procentiem. Uzklāj uz tīrām, sausām virsmām ar otu vai veltnīti 1-2 kārtās. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.Patēriņš vienai kārtai 8-10 m2/l. Žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne ilgāks par 24 stundām. 

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/g): 350 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 349 g/l.

Glabāt blīvi aizvērtā tarā temperatūrā virs 0°C.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
PENTAPRIM BASE
8 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22