Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

RD-2

Ceļu marķēšanas krāsa
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 0.15 h
Fasējums 4 kg, 26 kg, 30 kg
Patēriņš 500 - 800 g/m² m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Krāsa paredzēta asfalta un betona ceļu klājumu marķēšanai. Krāsa – balta, dzeltena (pēc pasūtījuma –sarkana, zila).

Uzklāj ar speciālām iekārtām 0,3-0,5 mm biezā kārtā. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5°C, gaisa relatīvais mitrums – ne lielāks par 80%. Pirms lietošanas krāsu samaisa, ja nepieciešams, atšķaida ar acetonu vai šķīdinātāju 646. Žūšanas laiks 15-40 minūtes (20±2)°C temperatūra. Krāsas patēriņš 500-830 g/m2 atkarībā no kārtas biezuma. Gaismas atstarošanas spējas uzlabošanai pieļaujama stikla mikrosfēru ievadīšana krāsas virsējā slānī pēc tās uzklāšanas.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur n-butilacetātu un ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Krāsa paredzēta asfalta un betona ceļu klājumu marķēšanai. Krāsa – balta, dzeltena (pēc pasūtījuma –sarkana, zila).

Lietošana

Uzklāj ar speciālām iekārtām 0,3-0,5 mm biezā kārtā. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5°C, gaisa relatīvais mitrums – ne lielāks par 80%. Pirms lietošanas krāsu samaisa, ja nepieciešams, atšķaida ar acetonu vai šķīdinātāju 646. Žūšanas laiks 15-40 minūtes (20±2)°C temperatūra. Krāsas patēriņš 500-830 g/m2 atkarībā no kārtas biezuma. Gaismas atstarošanas spējas uzlabošanai pieļaujama stikla mikrosfēru ievadīšana krāsas virsējā slānī pēc tās uzklāšanas.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur n-butilacetātu un ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
RD-2
500 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22