Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

RD-3

Ar ūdeni atšķaidāma ceļu marķēšanas krāsa
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 0.5 h
Fasējums 5 kg, 15 kg
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 500 - 800 g/m² m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Ar ūdeni atšķaidāmā ceļu marķēšanas krāsa RD – 3 uz akrilātu kopolimēru dispersijas bāzes ir lietošanai gatavs produkts, kas nesatur šķīdinātājus, ir videi draudzīgs materiāls ar minimālu kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi. Pārklājumam ir lieliska adhēziju pret ceļa seguma virsmu. To raksturo augsta atmosfēras izturība, noturība pret berzi un sāļu, vāju sārmu šķīdumu un spirta agresīvo iedarbību. Izmantojama autoceļu, trotuāru, lidostu skrejceļu horizotālajai marķēšanai, kā arī auto stāvvietu, pazemes garāžu u.c. stāvvietu marķēšanai. A bāze var tikt izmantota kā baltā krāsa vai arī tonēšanai gaišos krāsu toņos lietojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.

Uzklāj uz tīrām, sausām, no eļļas plankumiem un netīrumiem attīrītām asfalta vai betona virsmām izmantojot ceļu marķēšanas mašīnas vai bezgaisa smidzināšanas iekārtas. Uzklājamās kārtas biezums  0,3 – 0,5 mm. Nelielu laukumu krāsošanai var izmantot veltnīti vai otu. Gaisa un ceļa seguma temperatūrai jābūt robežās no +10 °C  līdz +35  °C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne vairāk par 80 %. Pirms uzklāšanas krāsu rupīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei (nepārsniezot maksimāli pieļaujamo pievienojamā ūdens daudzumu – 8 tilpuma %).  2 stundu laikā pēc uzklāšanas (+20 °C temperatūrā) vai arī 3 stundu laikā, ja temperatūra ir +10 °C, nav pieļaujama ūdens / lietus nokļūšana uz pārklājuma. Krāsas sacietēšana notiek 2 stundu laikā (ja temperatūra ir +20 °C) vai arī 3 stundu laikā, ja temperatūra ir +10 °C  un relatīvais gaisa mitrums ir 50 %. Patēriņš: 500 – 800 g/m² atkarībā no kārtas biezuma. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Nolūkā uzlabot pārklājuma atstarošanas spēju iepējama stikla mikrosfēru uzklāšana uz svaigi nokrāsotās virsmas.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Ar ūdeni atšķaidāmā ceļu marķēšanas krāsa RD – 3 uz akrilātu kopolimēru dispersijas bāzes ir lietošanai gatavs produkts, kas nesatur šķīdinātājus, ir videi draudzīgs materiāls ar minimālu kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi. Pārklājumam ir lieliska adhēziju pret ceļa seguma virsmu. To raksturo augsta atmosfēras izturība, noturība pret berzi un sāļu, vāju sārmu šķīdumu un spirta agresīvo iedarbību. Izmantojama autoceļu, trotuāru, lidostu skrejceļu horizotālajai marķēšanai, kā arī auto stāvvietu, pazemes garāžu u.c. stāvvietu marķēšanai. A bāze var tikt izmantota kā baltā krāsa vai arī tonēšanai gaišos krāsu toņos lietojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.

Lietošana

Uzklāj uz tīrām, sausām, no eļļas plankumiem un netīrumiem attīrītām asfalta vai betona virsmām izmantojot ceļu marķēšanas mašīnas vai bezgaisa smidzināšanas iekārtas. Uzklājamās kārtas biezums  0,3 – 0,5 mm. Nelielu laukumu krāsošanai var izmantot veltnīti vai otu. Gaisa un ceļa seguma temperatūrai jābūt robežās no +10 °C  līdz +35  °C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne vairāk par 80 %. Pirms uzklāšanas krāsu rupīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei (nepārsniezot maksimāli pieļaujamo pievienojamā ūdens daudzumu – 8 tilpuma %).  2 stundu laikā pēc uzklāšanas (+20 °C temperatūrā) vai arī 3 stundu laikā, ja temperatūra ir +10 °C, nav pieļaujama ūdens / lietus nokļūšana uz pārklājuma. Krāsas sacietēšana notiek 2 stundu laikā (ja temperatūra ir +20 °C) vai arī 3 stundu laikā, ja temperatūra ir +10 °C  un relatīvais gaisa mitrums ir 50 %. Patēriņš: 500 – 800 g/m² atkarībā no kārtas biezuma. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Nolūkā uzlabot pārklājuma atstarošanas spēju iepējama stikla mikrosfēru uzklāšana uz svaigi nokrāsotās virsmas.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
RD-3
500 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22