Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TERPENTĪNS

Šķīdinātajs
Fasējums 0.5 l, 1 l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Paredzēts eļļas un alkīdu krāsu un emalju atšķaidīšanai, ja tāda iespēja paredzēta lietošanas instrukcijās.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Produkta lietošana medicīniskiem nolūkiem ir aizliegta!

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.  Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Paredzēts eļļas un alkīdu krāsu un emalju atšķaidīšanai, ja tāda iespēja paredzēta lietošanas instrukcijās.

Lietošana

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Produkta lietošana medicīniskiem nolūkiem ir aizliegta!

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.  Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22