Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TONĒŠANAS PASTAS

Pigmentu pastas ūdens dispersijas krāsu tonēšanai
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Fasējums 0.25 l
Glabāt virs 5 ºC
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Pigmentu pasta paredzēta ūdens dispersiju krāsu tonēšanai. Astoņi pastas krāsu toņi ļauj iegūt plašu toņu klāstu kombinējot tos savā starpā. Pastas Nr. 2 un 3 pielietojamas tikai iekšdarbiem.

Pirms lietošanas pasta jāsamaisa. Tonējamā krāsa un pasta tiek sajauktas noteiktās attiecībās, ko nosaka vēlamais krāsas tonis. Iespējamie krāsu toņi uzrādīti RILAK ūdens dispersiju krāsu toņu kartē. Vēlamā krāsu toņa iegūšanai atļauta dažādu krāsu pigmentu pastu sajaukšana. Maksimālais pievienojamās pastas daudzums ir 25% no krāsas tilpuma. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu . Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Pigmentu pasta paredzēta ūdens dispersiju krāsu tonēšanai. Astoņi pastas krāsu toņi ļauj iegūt plašu toņu klāstu kombinējot tos savā starpā. Pastas Nr. 2 un 3 pielietojamas tikai iekšdarbiem.

Lietošana

Pirms lietošanas pasta jāsamaisa. Tonējamā krāsa un pasta tiek sajauktas noteiktās attiecībās, ko nosaka vēlamais krāsas tonis. Iespējamie krāsu toņi uzrādīti RILAK ūdens dispersiju krāsu toņu kartē. Vēlamā krāsu toņa iegūšanai atļauta dažādu krāsu pigmentu pastu sajaukšana. Maksimālais pievienojamās pastas daudzums ir 25% no krāsas tilpuma. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu . Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22