Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VAITSOL

Šķīdinātājs
Fasējums 0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Šķīdinātājs paredzēts alkīda laku un emalju, eļļas krāsu un pernicu atšķaidīšanai.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un terpentīnu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Šķīdinātājs paredzēts alkīda laku un emalju, eļļas krāsu un pernicu atšķaidīšanai.

Lietošana

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un terpentīnu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22