Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

WOOD PROTECT GREEN

Piesūcināšanas līdzeklis nosegtām koka konstrukcijām
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar otu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 1 h
Fasējums 0.9 l, 2.7 l, 10 l
Patēriņš neēvelētām virsmām 5 - 7 m²/l
Patēriņš ēvelētām virsmām 8 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Sastāvs nosegtu koka konstrukciju dziļai piesūcināšanai. Satur aktīvus biocīdus koksnes aizsardzībai no puves, novērš ūdens iesūkšanos. Pielietošana: Jumta konstrukciju nesošo koka elementu (siju un spāru), grīdas lāgu, stabu apakšzemes daļas un citu nosegtu konstrukciju apstrādei, kam nav paredzēta dekoratīvā apdare. Sekmīgi var tikt izmantota gan jaunas, neskartas, gan arī vecas, iepriekš lietotas koksnes piesūcināšanai aizsardzības nolūkā. Gadījumos kad nepieciešama daļēji atklātu atmosfēras apstākļos ekspluatējamu konstrukciju apstrāde, tajā skaitā saules staru iedarbībai pakļautu (piemēram, veicot stabu apdari), nepieciešams papildus uzklāt krāsu TEKSTURDEKOR.

Virsmas sagatavošana: Apstrādājamajai koksnei jābūt sausai (ar mitrumu zemāku par 20 %), notīrītai no putekļiem un netīrumiem, bez sēnīšu bojājumiem. Netīrām virsmām jāveic mehāniska apstrāde ar piemērotu suku vai skrāpi. Apstrādāto koka konstrukciju nostiprināšanai jāizmanto no korozijas aizsargātas metāla detaļas. Lietošana: Pirms lietošanas sastāvs jāsamaisa. Uzklāt ar otu līdz maksimāli iespējamai koksnes piesūcināšanai vai ar iemērkšanas metodi ( ne mazāk par 2 reizēm ar starpkārtu žāvēšanu ne mazāku par 1 stundu). Pilnīgu nožūšanu + 20°C temperatūrā pārklājums sasniedz 24 stundu laikā. Uzklāšanas un žāvēšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Maksimāli pieļaujamais gaisa mitrums – 80 %. Ļoti rūpīgi jāapstrādā detaļu gali un virsmas, kuru ekspluatācija paredzēta augsta mitruma apstākļos. Līdzekļa optimālais patēriņš ir 5,0 – 7,0 m²/l zāģētai koksnei vai arī 8,0 – 10,0 m²/l ēvelētai koksnei. Žūšanas laiks + 20°C temperatūrā un 50 % gaisa mitruma apstākļos – 1 stunda. Piesūcināšanai izmantoto instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL. Apstrādātajai virsmai ilgā laika periodā nav nepieciešama papildus aizsardzība vai pārkrāsošana.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un  2- butoksietanolu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.  Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Izraisa orgānu bojājumus  ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (narkoze). Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur: diurons ( CAS Nr. 330-54-1) – 1,0 g/kg; propikonazols (CAS Nr. 60207-90-1) – 2,1 g/kg; 3-jod-2-propinil-butilkarbamāts (CAS
Nr.55406-53-6)– 2,4g/kg. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/h): 750 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 750 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Sastāvs nosegtu koka konstrukciju dziļai piesūcināšanai. Satur aktīvus biocīdus koksnes aizsardzībai no puves, novērš ūdens iesūkšanos. Pielietošana: Jumta konstrukciju nesošo koka elementu (siju un spāru), grīdas lāgu, stabu apakšzemes daļas un citu nosegtu konstrukciju apstrādei, kam nav paredzēta dekoratīvā apdare. Sekmīgi var tikt izmantota gan jaunas, neskartas, gan arī vecas, iepriekš lietotas koksnes piesūcināšanai aizsardzības nolūkā. Gadījumos kad nepieciešama daļēji atklātu atmosfēras apstākļos ekspluatējamu konstrukciju apstrāde, tajā skaitā saules staru iedarbībai pakļautu (piemēram, veicot stabu apdari), nepieciešams papildus uzklāt krāsu TEKSTURDEKOR.

Lietošana

Virsmas sagatavošana: Apstrādājamajai koksnei jābūt sausai (ar mitrumu zemāku par 20 %), notīrītai no putekļiem un netīrumiem, bez sēnīšu bojājumiem. Netīrām virsmām jāveic mehāniska apstrāde ar piemērotu suku vai skrāpi. Apstrādāto koka konstrukciju nostiprināšanai jāizmanto no korozijas aizsargātas metāla detaļas. Lietošana: Pirms lietošanas sastāvs jāsamaisa. Uzklāt ar otu līdz maksimāli iespējamai koksnes piesūcināšanai vai ar iemērkšanas metodi ( ne mazāk par 2 reizēm ar starpkārtu žāvēšanu ne mazāku par 1 stundu). Pilnīgu nožūšanu + 20°C temperatūrā pārklājums sasniedz 24 stundu laikā. Uzklāšanas un žāvēšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Maksimāli pieļaujamais gaisa mitrums – 80 %. Ļoti rūpīgi jāapstrādā detaļu gali un virsmas, kuru ekspluatācija paredzēta augsta mitruma apstākļos. Līdzekļa optimālais patēriņš ir 5,0 – 7,0 m²/l zāģētai koksnei vai arī 8,0 – 10,0 m²/l ēvelētai koksnei. Žūšanas laiks + 20°C temperatūrā un 50 % gaisa mitruma apstākļos – 1 stunda. Piesūcināšanai izmantoto instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL. Apstrādātajai virsmai ilgā laika periodā nav nepieciešama papildus aizsardzība vai pārkrāsošana.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un  2- butoksietanolu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.  Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Izraisa orgānu bojājumus  ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (narkoze). Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur: diurons ( CAS Nr. 330-54-1) – 1,0 g/kg; propikonazols (CAS Nr. 60207-90-1) – 2,1 g/kg; 3-jod-2-propinil-butilkarbamāts (CAS
Nr.55406-53-6)– 2,4g/kg. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/h): 750 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 750 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22