Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EPOGRID 500

Divkomponentu epoksīda sastāvs betona grīdām
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Pirms lietošanas nepieciešama sastāvdaļu sajaukšana
Žūst 36 h
Fasējums 2.7, 6.6
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

Divkomponentu epoksīda sastāvs paredzēts betona grīdu pārklāšanai sabiedriskās, ražošanas un noliktavu telpās, kā arī privātajās garāžās. Tā lietošana atļauj aizsargāt betona virsmas no mehāniskas un ķīmiskas  iedarbības, novērst putekļu veidošanos, ko izsauc betona abrazīvs nodilums, kā arī piedot grīdai nepieciešamo dekoratīvo izskatu. Pārklājumam raksturīga augsta izturība pret abrazīvo nodilumu; periodisku degvielu, smērvielu, šķīdinātāju un sāļu iedarbību; īslaicīgu vāju skābju, sārmu šķīdumu un citu agresīvu vielu iedarbību. Pārklājumam ir pazemināta spēja saistīt netīrumus, ar ko izskaidrojama vienkāršota grīdas attīrīšana no dažādiem netīrumiem un nepieciešamā higiēniskā līmeņa uzturēšana telpā. Uzklājamā slāņa biezumu nosaka nepieciešamais aizsardzības īpašību līmenis un nodilumizturības pakāpe. Paredzēts betona grīdu pārklāšanai sabiedriskās, ražošanas un noliktavu telpās, kā arī privātajās garāžās.

Uzklāšanas variants Uzklājamā slāņa biezums,

mm

«EPOGRID 500» (pamatkomponents+ cietinātājs),

g/m2

Šķīdinātājs 646 vai 647,

g/m2 (ml/m2)

(gruntslānim)

grunts

slānim

virskārtaisummārais patēriņš
Plānslāņa kompozīcija bez smilšu pievienošanas (emalja)0,100130¸200145¸155275¸35520¸40 (25¸50)
0,200130¸200290¸310420¸51020¸40 (25¸50)
0,400130¸200580¸620710¸82020¸40 (25¸50)

Gruntēšanai (netonēts sastāvs). Pirms uzklāšanas EPOGRID 500 pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju DE svara attiecībā 100:20 (3,15 kg pusfabrikāta + 0,63 kg cietinātāja). Iegūto maisījumu intensīvi un rūpīgi jāmaisa ne mazāk par 5 minūtēm un nekavējoties jāatšķaida ar šķīdinātāju 646 vai 647 (10-15% svara procentus jeb 18-25% pēc tilpuma) (šim spainim pievieno apmēram 0,5¸0,7 L šķīdinātāja). Darbam  gatavā gruntēšanas maisījuma tilpums ir 3,2¸3,4 L.

Beigu uzklājumam (emalja ar pārklājuma biezumu 0,2¸0,4 mm). Pirms uzklāšanas EPOGRID 500 pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju DE svara attiecībā 100:20 (3,15 kg pusfabrikāta +0,63 kg cietinātāja). Iegūto maisījumu intensīvi un rūpīgi jāmaisa ne mazāk par 5 minūtēm. Darbam gatavā maisījuma tilpums – 2,7 L.

Uzmanību!

Pusfabrikāta un cietinātāja samaisīšanu jāveic ļoti rūpīgi 3-5 minūšu laikā. Jāievēro, ka nepietiekami rūpīga komponentu samaisīšana var būt par cēloni tādiem defektiem kā:

– lokāli nesacietējuši virsmas laukumi (t.i. laukumi ar pazeminātām mehāniskām īpašībam un aizsargspēju);

– virsmas porainība (kas arī strauji pazemina  “EPOGRID 500” aizsargspējas un izturību);

– virsmas krāsas toņa neviendabīgums.

Lietošanai gatavs maisījums jāizlieto 30 minūšu laikā 20°C temperatūrā.

Aizliegts pievienot šķīdinātāju EPOGRID 500 maisījumam, kas paredzēts pārklājumu iegūšanai, kuru biezums ir lielāks par 0,150 mm.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur epoksa savienojumus (molmasa < 700) un benzilspirtu. Kaitīgs, ja norij. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur epoksīda sastāvdaļas. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/j): 500 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  480 g/l.

Sastāva tilpums ieskaitot cietinātāju –  2,7  L

Masa Neto:   3,15 kg

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Divkomponentu epoksīda sastāvs paredzēts betona grīdu pārklāšanai sabiedriskās, ražošanas un noliktavu telpās, kā arī privātajās garāžās. Tā lietošana atļauj aizsargāt betona virsmas no mehāniskas un ķīmiskas  iedarbības, novērst putekļu veidošanos, ko izsauc betona abrazīvs nodilums, kā arī piedot grīdai nepieciešamo dekoratīvo izskatu. Pārklājumam raksturīga augsta izturība pret abrazīvo nodilumu; periodisku degvielu, smērvielu, šķīdinātāju un sāļu iedarbību; īslaicīgu vāju skābju, sārmu šķīdumu un citu agresīvu vielu iedarbību. Pārklājumam ir pazemināta spēja saistīt netīrumus, ar ko izskaidrojama vienkāršota grīdas attīrīšana no dažādiem netīrumiem un nepieciešamā higiēniskā līmeņa uzturēšana telpā. Uzklājamā slāņa biezumu nosaka nepieciešamais aizsardzības īpašību līmenis un nodilumizturības pakāpe. Paredzēts betona grīdu pārklāšanai sabiedriskās, ražošanas un noliktavu telpās, kā arī privātajās garāžās.

Uzklāšanas variants Uzklājamā slāņa biezums,

mm

«EPOGRID 500» (pamatkomponents+ cietinātājs),

g/m2

Šķīdinātājs 646 vai 647,

g/m2 (ml/m2)

(gruntslānim)

grunts

slānim

virskārtaisummārais patēriņš
Plānslāņa kompozīcija bez smilšu pievienošanas (emalja)0,100130¸200145¸155275¸35520¸40 (25¸50)
0,200130¸200290¸310420¸51020¸40 (25¸50)
0,400130¸200580¸620710¸82020¸40 (25¸50)
Lietošana

Gruntēšanai (netonēts sastāvs). Pirms uzklāšanas EPOGRID 500 pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju DE svara attiecībā 100:20 (3,15 kg pusfabrikāta + 0,63 kg cietinātāja). Iegūto maisījumu intensīvi un rūpīgi jāmaisa ne mazāk par 5 minūtēm un nekavējoties jāatšķaida ar šķīdinātāju 646 vai 647 (10-15% svara procentus jeb 18-25% pēc tilpuma) (šim spainim pievieno apmēram 0,5¸0,7 L šķīdinātāja). Darbam  gatavā gruntēšanas maisījuma tilpums ir 3,2¸3,4 L.

Beigu uzklājumam (emalja ar pārklājuma biezumu 0,2¸0,4 mm). Pirms uzklāšanas EPOGRID 500 pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju DE svara attiecībā 100:20 (3,15 kg pusfabrikāta +0,63 kg cietinātāja). Iegūto maisījumu intensīvi un rūpīgi jāmaisa ne mazāk par 5 minūtēm. Darbam gatavā maisījuma tilpums – 2,7 L.

Uzmanību!

Pusfabrikāta un cietinātāja samaisīšanu jāveic ļoti rūpīgi 3-5 minūšu laikā. Jāievēro, ka nepietiekami rūpīga komponentu samaisīšana var būt par cēloni tādiem defektiem kā:

– lokāli nesacietējuši virsmas laukumi (t.i. laukumi ar pazeminātām mehāniskām īpašībam un aizsargspēju);

– virsmas porainība (kas arī strauji pazemina  “EPOGRID 500” aizsargspējas un izturību);

– virsmas krāsas toņa neviendabīgums.

Lietošanai gatavs maisījums jāizlieto 30 minūšu laikā 20°C temperatūrā.

Aizliegts pievienot šķīdinātāju EPOGRID 500 maisījumam, kas paredzēts pārklājumu iegūšanai, kuru biezums ir lielāks par 0,150 mm.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur epoksa savienojumus (molmasa < 700) un benzilspirtu. Kaitīgs, ja norij. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur epoksīda sastāvdaļas. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/j): 500 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –  480 g/l.

Sastāva tilpums ieskaitot cietinātāju –  2,7  L

Masa Neto:   3,15 kg

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22