Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RADIATOR

Ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja
Iekšdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 6 h
Fasējums 0.45 l, 0.9 l
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 7 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

Ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja paredzēta gan jaunu, gan iepriekš ar alkīdu emaljām krāsotu čuguna, tērauda un alumīnija radiatoru krāsošanai. Veido gaismas izturīgu pusmatētu pārklājumu, kura ekspluatācija paredzēta uz virsmām kas uzkarsētas līdz 100 ºС temperatūrai. Emaljas A bāze var tikt izmantota kā baltā krāsa vai arī tonēšanai gaišos krāsu toņos.

Veicot tērauda un čuguna virsmu krāsošanu nepieciešama iepriekšēja virsmas gruntēšana ar kādu no gruntīm:  GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER vai RIATOP PRIMER. Alumīnija virsmu gruntēšanai izmantojama grunts NEOSPRINT PRIMER vai VL-02. Pirms jaunu virsmu krāsošanas nepieciešams notīrīt rūsu un visa veida netīrumus. Veicot iepriekš krāsotu virsmu  apdari jānodrošina atlobijušās krāsas, rūsas palieku un dažādu netīrumu notīrīšana. 

Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Emalju uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās uz tīram un  sausām virsmām. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC, bet krāsojamā radiatora temperatūra augstāka par +50ºC. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85 %. Emaljas žūšanas laiks +20ºC temperatūrā ir 6 stundas. Uzklājot 2 kārtas starpkārtu žāvēšanas laiks +20ºC temperatūrā ir ne mazāk par 10 stundām. Emaljas patēriņš atkarībā no virsmas gluduma pakāpes un uzklājamā slāņa biezuma būs 7 – 10  m²/l  katrai kārtai.

Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Glabāt labi vēdinamā vietā cieši aizvērtā tarā, ja gaisa temperatūra ir robežās no +5ºC līdz +30ºC.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un neodekānskābes kobalta sāls. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010).  Maksimālais GOS saturs produktā –  100 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Ar ūdeni atšķaidāmā alkīda emalja paredzēta gan jaunu, gan iepriekš ar alkīdu emaljām krāsotu čuguna, tērauda un alumīnija radiatoru krāsošanai. Veido gaismas izturīgu pusmatētu pārklājumu, kura ekspluatācija paredzēta uz virsmām kas uzkarsētas līdz 100 ºС temperatūrai. Emaljas A bāze var tikt izmantota kā baltā krāsa vai arī tonēšanai gaišos krāsu toņos.

Lietošana

Veicot tērauda un čuguna virsmu krāsošanu nepieciešama iepriekšēja virsmas gruntēšana ar kādu no gruntīm:  GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER vai RIATOP PRIMER. Alumīnija virsmu gruntēšanai izmantojama grunts NEOSPRINT PRIMER vai VL-02. Pirms jaunu virsmu krāsošanas nepieciešams notīrīt rūsu un visa veida netīrumus. Veicot iepriekš krāsotu virsmu  apdari jānodrošina atlobijušās krāsas, rūsas palieku un dažādu netīrumu notīrīšana. 

Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Emalju uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās uz tīram un  sausām virsmām. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC, bet krāsojamā radiatora temperatūra augstāka par +50ºC. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85 %. Emaljas žūšanas laiks +20ºC temperatūrā ir 6 stundas. Uzklājot 2 kārtas starpkārtu žāvēšanas laiks +20ºC temperatūrā ir ne mazāk par 10 stundām. Emaljas patēriņš atkarībā no virsmas gluduma pakāpes un uzklājamā slāņa biezuma būs 7 – 10  m²/l  katrai kārtai.

Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Glabāt labi vēdinamā vietā cieši aizvērtā tarā, ja gaisa temperatūra ir robežās no +5ºC līdz +30ºC.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un neodekānskābes kobalta sāls. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010).  Maksimālais GOS saturs produktā –  100 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
RADIATOR
7 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22