Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ENAMEL AQUA UNIVERSAL spīdīga

Universāla spīdīga ūdens dispersijas emalja
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 6 h
Fasējums 0.9 l, 2.7 l
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 6 - 11 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana

ENAMEL AQUA UNIVERSAL spīdīga universāla akrilātu ūdens dispersijas emalja iekšdarbiem un ārdarbiem. Veido elastīgu spīdīgu pārklājumu. Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, agrāk krāsotu metāla virsmu, kā arī reģipša u.c. virsmu krāsošanai. Krāsu raksturo lieliska adhēzija gan pret jaunām virsmām, gan arī pret iepriekš krāsotām ar alkīdu un ūdens dispersiju krāsām. A bāzi var izmantot kā baltu krāsu vai arī tonēt gaišos krāsu toņos izmantojot RILAKOLOR  sistēmu.

Virsmas sagatavošana :  Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk krāsotas virsmas nepieciešams noslīpēt līdz matētai virsmai. 

Gruntēšana : Atmosfēras apstākļos ekspluatējamas koka virsmas iepriekš jānogruntē ar vienu kārtu bezkrāsas koksnes aizsardzības līdzekli TEKSTURDEKOR BASE. Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti NOVAKOR. Grunts žāvēšanas ilgums – ne mazāk par 6 stundām 20°C temperatūrā. Porainas minerālās virsmas jānogruntē ar dziļas iespiešanās grunti FORAKRIL BASE.

Krāsošana :  Pirms lietošanas emalju rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei ( 0 – 10 tilpuma % uzklājot ar smidzinātāju). Uzklāt ar otu, veltnīti vai smidzinātāju uz tīrām, sausām virsmām 1 – 2 kārtās. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5°C, relatīvais gaisa mitrums – ne augstāks par 80 %. Krāsas žūšanas laiks +20°C temperatūrā :  1 stunda – līdz nelipšanai, 4 stundas – līdz pārkrāsošanai, 1 diennakts – līdz nepieciešamās izturības sasniegšanai. Patēriņš : 6-9 m²/l krāsojot koka, betona un apmestas virsmas, 9-11 m²/l  katrai kārtai krāsojot metāla virsmas. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni ar ziepēm. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīns-3-ona (EC Nr. 247-500-7) un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona (EC Nr. 220-239-6) (3:1) maisījumu un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –100 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

ENAMEL AQUA UNIVERSAL spīdīga universāla akrilātu ūdens dispersijas emalja iekšdarbiem un ārdarbiem. Veido elastīgu spīdīgu pārklājumu. Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, agrāk krāsotu metāla virsmu, kā arī reģipša u.c. virsmu krāsošanai. Krāsu raksturo lieliska adhēzija gan pret jaunām virsmām, gan arī pret iepriekš krāsotām ar alkīdu un ūdens dispersiju krāsām. A bāzi var izmantot kā baltu krāsu vai arī tonēt gaišos krāsu toņos izmantojot RILAKOLOR  sistēmu.

Lietošana

Virsmas sagatavošana :  Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk krāsotas virsmas nepieciešams noslīpēt līdz matētai virsmai. 

Gruntēšana : Atmosfēras apstākļos ekspluatējamas koka virsmas iepriekš jānogruntē ar vienu kārtu bezkrāsas koksnes aizsardzības līdzekli TEKSTURDEKOR BASE. Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti NOVAKOR. Grunts žāvēšanas ilgums – ne mazāk par 6 stundām 20°C temperatūrā. Porainas minerālās virsmas jānogruntē ar dziļas iespiešanās grunti FORAKRIL BASE.

Krāsošana :  Pirms lietošanas emalju rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei ( 0 – 10 tilpuma % uzklājot ar smidzinātāju). Uzklāt ar otu, veltnīti vai smidzinātāju uz tīrām, sausām virsmām 1 – 2 kārtās. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5°C, relatīvais gaisa mitrums – ne augstāks par 80 %. Krāsas žūšanas laiks +20°C temperatūrā :  1 stunda – līdz nelipšanai, 4 stundas – līdz pārkrāsošanai, 1 diennakts – līdz nepieciešamās izturības sasniegšanai. Patēriņš : 6-9 m²/l krāsojot koka, betona un apmestas virsmas, 9-11 m²/l  katrai kārtai krāsojot metāla virsmas. Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni ar ziepēm. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīns-3-ona (EC Nr. 247-500-7) un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona (EC Nr. 220-239-6) (3:1) maisījumu un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā –100 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
ENAMEL AQUA UNIVERSAL spīdīga
6 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22